شرکت پيشتاز پرداز كومش

شرکت پيشتاز پرداز كومش

ایده محوری: طراحي و پياده سازي سامانه دانش افزار الكترونيكي

مدیرعامل: محمد حسين داورپور

تاریخ پذیرش در مرکز رشد: 1391

معرفی شرکت و محصولات: پايگاه داده‌ي تحليلي، يك پايگاه داده براي پشتيباني تصميم است كه از منابع داده‌اي سازمان‌ها و ارگان‌هاي متفاوت تهيه مي‌شود. اين پايگاه داده بستر مناسبي فراهم مي‌آورد كه داده‌هاي بايگاني شده در پايگاه‌هاي داده‌ي عملياتي، به صورت مجتمع و سازمان يافته درآيند و براي استخراج دانش مناسب باشند. تعريف ارائه شده توسط اينمون (Inmon) براي پايگاه داده تحليلي به صورت زير است: "پايگاه داده تحليلي، يك مجموعه موضوع-گرا، يكپارچه، متكي بر بازه‌هاي زماني متفاوت (متغير با زمان)، و تغييرناپذير(غيرفرار) است كه براي پشتيباني مديريت پردازش تصميم‌گيري (تصميم‌ياري) به كار مي‌رود." جزئيات به كار رفته در اين تعريف نمايان‌گر آن است كه يك پايگاه داده تحليلي موضوع-گرا است، به اين معني كه حول موضوع خاصي سازمان مي‌يابد و فعاليتها وپردازشهاي خود را براي مدل كردن و تحليل داده‌هاي مرتبط با آن موضوع متمركز مي‌نمايد و با كنار گذاشتن داده‌هايي كه براي تصميم‌گيري مفيد و موثر نباشند، يك ديدگاه دقيق، ساده و متمركز، بر روي موضوع اصلي ايجاد مي‌كند.

پست الکترونیکی: davarpour@gmail.com            

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved