شركت پرندالكتريك كومش

شركت پرند الكتريك كومش

 زمينه هاي فعالیت: فناوري اطلاعات و ارتباطات

ايده محوري: نرم افزار چیدمان برنامه دروسي

 مديرعامل: عباسعلی ترحمی

معرفي شرکت و محصولات: تولید نرم افزار چیدمان دروس جهت دانشگاه ها

پست الكترونيك:  S_m_maroofi@yahoo.com

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved