شرکت پردازش مواد پیشرفته نصیرالدین طوسی

شرکت پردازش مواد پیشرفته نصیرالدین طوسی (پروان)

ایده محوری: تولید مواد پیشرفته به روش های اقتصادی با تأکید بر سیلیسیوم، ترکیبات بین فلزی و کاتالیست ها

مدیرعامل: دکتر حسن عبداله پور

زمینه های فعالیت:

1.       تولید مواد پیشرفته از قبیل انیترمتالیک ها و کامپوزیت ها

2.       تولید کاتالیست های مختلف و عناصر استراتژیک

معرفی شرکت و محصولات:

شرکت پردازش مواد پیشرفته نصیرالدین طوسی (پروان) در سال 1392 در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان پذیرفته شد. زمینه کاری این گروه، تجاری کردن فرایندهای تولید مواد پیشرفته از قبیل کامپوزیت های زمینه فلزی، ترکیبات بین فلزی، کاتالیست های مختلف و همچنین عناصر استراتژیک مانند سیلیسیوم از طریق فرایندهای گرمازا می باشد. در فرایندهای مورد نظر، تولید این مواد به روش های مقرون به صرفه تر انجام گرفته و از لحاظ اقتصادی کاملا مطلوب می باشند. با توجه به اینکه صنعت کشور در مورد مواد فوق الذکر جای توسعه بسیاری دارد، هدف ما تجاری سازی تولید این محصولات بنا به نیاز بازار و درخواست های خاص شرکتها و ارگان ها می باشد. قدم اول در این مسیر تولید سیلیسیوم به روش فوق است که در حال انجام می باشد.

پست الکترونیک: abd253@gmail.com

آدرس شرکت: سمنان، میدان کوثر، مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

تلفکس: 02333366377 و 09127751134

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved