شرکت دانش صنعت قومس

شرکت دانش صنعت قومس

ایده محوری: ارائه نرم افزار جامع مديريت (بهداشت، ايمني و محيط زيست)HSE در صنايع

مدیرعامل: دکتر مهدي پرويني

زمینه­های فعالیت:

ارائه نرم افزارهاي پايش ايمني و کاهش ريسک مخاطرات شغلي، فرايندي و کاري

آناليز ايمني و بهداشت شغلي

ارزيابي ريسک ايمني و بهداشتي در واحدهاي توليدي

معرفی شرکت و محصولات:

شرکت دانش صنعت قومس در تاريخ در مرحله رشد پذيرش شد. هدف اين شرکت کمک به صنايع و واحدهاي توليدي در شناسايي مخاطرات شغلي و نيز فرايندي، مميزي سامانه هاي ايمني، يافتن نقاط حساس و آسيب رسان، کنترل مخاطرات و کاهش ريسک ايمني، بهداشتي و محيط زيستي در قالب نرم افزار جامع  HSEاست. با بهره گيري از اين نرم افزار ضمن ثبت مخاطرات و حوادث مختلف، امکان بومي سازي دانش مربوط به مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در داخل هر شرکت ايجاد مي شود. مهمترين مزيت اين پروژه کسب توانمندي داخلي در کنترل خطرات و حفظ جان پرسنل و محافظت از محيط زيست است.

نرم افزار مذکور داراي قابليت انجام مميزي ايمني و ثبت مشاهدات و عدم انطباق هاي احتمالي و نيز محاسبه شاخص هاي ايمني است. اين نرم افزار بر اساس مقررات بين المللي، قوانين اداره کار و دستورالعمل هاي وزارت نفت ابزاری برای سنجش سطح ايمني را در اختيار شرکت ها قرار مي دهد در اين نرم افزار کاربران مي توانند با دسترسی به انواع چک ليست هاي طبقه بندي شده تمام ابعاد ايمني کار، شغل يا فرايند را مورد ارزيابي قرار دهند. از ويژگي هاي ديگر نرم افزار امکان دسترسي کاربر به سوابق مميزي ها، گزارش نقاط و واحدهاي پرمخاطره، شاخص هاي ايمني در بازه هاي زماني دلخواه و بعضا به صورت نموداري است. اين نرم افزار امکان ايجاد سهولت در ارضای نيازمندي­ها و الزامات بازرسين کار، مميزان سيستم هاي بهداشتي، ايمني و محيط زيستي را نيز دارد. هر شرکتي که بخواهد دائما نبض ايمني خود را به صورت سيستماتيک پايش کند از اين نرم افزار مي تواند استفاده کند. ثبت گزارش حوادث به وقوع پيوسته به منظور تجزيه و تحليل و نيز ريشه يابي از ديگر مزاياي نرم افزار مي باشد. نرم افزار قابليت استفاده به صورت تحت شبکه را نيز دارد و در افق شرکت، طراحي و ارائه نسخه انگليسي آن نيز وجود دارد

سایر توانمندی ها در زمینه کاری شرکت:

·        آموزش در سطوح عمومي و حرفه اي مباحث مرتبط به ايمني فرايندي و ارزيابي ريسک و نرم افزارهاي مربوطه از جمله PHA-Rro و PHAST

·        انجام مطالعات آناليز ايمني شغلي

·        انجام مطالعات شناسايي مخاطرات فرايندي مبتني بر روش هازوپ

·        انجام مطالعات ارزيابي کمي ريسک ايمني

آدرس سایت: http://www.danesh-sanat.com

پست الکترونیک: Semnanche@yahoo.com

 

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved