هسته فناور بازرگاني اماني

هسته فناور بازرگاني اماني

 ايده محوري: ساخت دستگاه تصفيه آب خانگی سيستم RO بدون استفاده از نیروي برق

مسئول هسته: عقيل اماني

شماره تماس: 09354951595

پست الكترونيكي:  aghil_amani_2007@yahoo.com

در حال حاضر دستگاه تصفيه آب خانگي سيستم موثرترين شيوه تهيه آب سالم و گوارا ميباشد. اين سيستم تصفيه متداولترين روش تهيه آب تصفيه سالم و استاندارد در دنيا شناخته شده است اين پديده مهم كه در سلامت انسان نقش بسيار موثر دارد در سال 1965 در امريكا اختراع گرديده است و به طور گسترده در جهان استفاده مي شود. ويژگيهاي اين دستگاه اين است كه همزمان با انجام تصفيه آب ضايعات آب توسط يك شيلنگ به فاضلاب منتقل مي گردد و نياز به شستشوي فيلتر نيست.

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved