هسته فناور آزادي سيستم

هسته فناور آزادی سیستم

ایده محوری: طراحي و ساخت كنترل كننده آزادي

مدیرعامل/ مسئول: دکتر ساسان آزادی

زمینه های فعالیت: کنترل

معرفی شرکت و محصولات

یکی از مشکلات اصلی در سیستم های صنعتی، عدم استفاده از کنترل کننده ای است که بتواند با بیشترین سرعت به حالت ماندار و پایدار برسد. هدف از این طرح، بدست آوردن کنترل کننده ای است که بتواند در شرایط دشوار برای همه سیستمهای با دینامیک بسیار متغیر کارایی داشته و جایگزینی مناسب برای انواع کنترل کننده های فعلی باشد. این کنترل کننده با ببشترین سرعت به حالت پایدار رسیده و همچنین دارای کمترین لغزش و ارتعاش می باشد.

پست الکترونیک: azadieng@yahoo.com

تلفن: 09123218743

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved