هسته فناور روياي صنعتي قومس

هسته فناور روياي صنعتي قومس

 ايده محوري: ساخت پوشش ضد خوردگی با ساختار نانو سیلیکاتی

مسئول هسته: فرشاد اميدي

شماره تماس: 09199571767

پست الكترونيكي:  farshad.omidi@ymail.com

معرفی شرکت و محصولات

خوردگی، پدیده ای خودبه خودی است و همه مردم در زندگی روزمره خود، از بدو پیدایش فلزات با آن روبرو هستند. در واقع واکنش اصلی در انهدام فلزات، عبارت از اکسیداسیون فلز است و ساخت این پوشش در جهت جلوگیری از اثرات مخرب بر ساختار فلزات میباشد که آنرا در مقابل سایر عوامل از جمله سرما، گرما، رطوبت، اسید، باز و اتمسفر و ... در محیط مقاوم میسازد. ساخت این پوشش در جهت جلوگیری از اثرات مخرب بر ساختار فلزات میباشد که آنرا در مقابل سایر عوامل از جمله سرما، گرما، رطوبت، اسید، باز و اتمسفر و... درمحیط مقاوم میسازد. نانو پوششهای هوشمند، از جمله مهم ترین دستاوردهای بهره گیری از فناوری نانو در عرصه ساخت و تولید پوشش ها به شمار می روند که علاوه بر کارکردهای گوناگون و چند منظوره، انتظارات مصرف کنند را در زمینه صرفه جویی در هزینه و انرژی برآورده می سازند. مواد نانو ساختار در پوشش های هوشمند ضد خوردگی، تمیز کننده سطوح و پوشش های زیست فعال بکار می روند. این مواد با بهره گیری از برخی عوامل محیطی از جمله نور، گرما و یا با حساسیت به برخی تغییرات شیمیایی همچون وقوع واکنش خوردگی، عکس العمل مناسب و کارکردهای مورد انتظار را بروز می دهند.

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved