هسته فناور مؤسسه داده پژوهان

مؤسسه داده پژوهان

زمینه های فعالیت:

1- پژوهش های کاربردی در زمینه کشاورزی

2- تجاری سازی نتایج پژوهش ها

3- امکان سنجی و تدوین طرح های سرمایه گذاری و بخش کشاورزی

4- تبدیل داده و اطلاعات کاربردی بخش کشاورزی به رسانه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات بخش کشاورزی

ایده محوری: ساخت نرم افزار راهنمای کشت گیاهان دارویی

مسئول: علی اکبر آل محمد

اهداف:

1- توسعه سرمایه گذاری دانایی محور در بخش کشاورزی

2- گسترش دانش کاربردی با تأکید بر بومی سازی، ارزش آفرینی و حفظ محیط زیست

3- بهینه سازی کاربرد منابع انرژی، آب، خاک و نیروی کار

پست الکترونیک: alemohammad_ali@hotmail.com

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved