هسته فناور مؤسسه بازاریابی پردیس کومش

شركت مؤسسه بازاریابی پردیس کومش (پارت هديش)

 ايده محوري: بازاريابي محصولات واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري سراسر كشور

مديرعامل: سيدجواد بني هاشمي

شماره تماس: 09102020279

پست الكترونيكي:  Javad.banihashemi@yahoo.com

معرفی شرکت

ايده اصلي اين شركت بازاريابي محصولات نوآور پارك علم و فناوري و مراكز رشد است باتو جه به اينكه اعتماد سازي در محصولات نوآور يكي از بهترين روش ها براي فروش به شمار مي رود و با عنايت به تجربه عملي افراد در اين رابطه اميد مي رود در اين راه به موفقيت هاي چشم گيري دست پيدا كنيم. براساس تحقيقات انجام شده حدود 25000 واحد فناور در سراسر كشور وجود دارد كه اين خود بازار وسيعي را بوجود مي اورد از طرفي اين واحدها نياز به راهنمايي و شناسايي بازار دارند تا وارد چرخه توليد شوند كه اين شركت نياز واحدهاي نوآور را برطرف مي كند.

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved