هسته فناور آساشیمی

هسته فناور آسا شيمي

 ايده محوري: توليد مايع رسوب گير كولر

مسئول هسته: آرمين فيروزبخت

شماره تماس: 9125326568

پست الكترونيكي:  a.firozbakht@yahoo.com

معرفی واحد فناور و محصولات

محصول اين هسته تركيب شيميايي است كه به صورت مايع توليد مي شود و يك بار مصرف آن در آب كولر براي تمام فصل گرم كارايي دارد توليد حاضر داراي قيمت بسيارارزان بوده و در انواع كولرهاي آبي قابل مصرف است و پس از حل نمودن گچ و نمك و املاح آب به صورت مايعي غليظ در كف كولر ته نشين مي شود نمونه هاي موجود در بازار به صورت جامد تهيه شده و به روز همزمان با آب شدن كارايي خود را از دست مي دهد.

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved