هسته فناور فیض

هسته فناور فيض

 ايده محوري: طراحي سايت جامع علوم مديريت

مدير مسئول: دكتر داود فيض

شماره تماس: 9121964980

وب سايت:  www.e-modiran.com

معرفی هسته فناور

در عصر حاضر كه به عصر ارتباطات موسوم شده است، ابزارهاي ارتباطي متعدد، متنوع و جديدي در اختيار بشر قرار دارد تا به سرعت بخشيدن به انتقال اطلاعات، فاصله ها را به حداقل برساند. امروز روش سنتي انتشار مطالب علمي پاسخگوي نياز روز افزون پژوهشگران نيست. روند روبه رشد توليد علم نيازمند ابزارهاي توانمندي است كه در يك لحظه كليه اطلاعات لازم را در خدمت محققان قرار دهد. در اين ميان اينترنت به عنوان يك شبكه جهاني تبديل به بزرگترين و سريعترين رسانه و منبع اطلاعاتي در سطح دنيا شده است. تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد بهره گيري صحيح و بهينه از اينترنت مي تواند نقشي انكار ناپذير در توسعه علمي كشورها داشته باشد.

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved