هسته فناور آینده پژوهان

هسته فناور آینده پژوهان

ایده محوری: طراحی و ساخت خاموت های FRP

مسئول واحد: دکتر احمد دالوند

معرفی واحد فناور و محصولات:

در بسیاری از سازه های امروزی به خصوص در سازه هایی که در مناطق جنوبی کشور و سواحل خلیج فارس و دریای عمان ساخته می شوند بحث خوردگی و کاهش ظرفیت سازه و از دست دادن بخشی از توان سازه برای تحمل بارهای ثقلی و جانبی به دلیل خوردگی آرماتورهای طولی و عرضی ، یک موضوع جدی می باشد. به همین دلیل یافتن یک روش برای اینکه بتوان با استفاده از آن از کاهش ظرفیت سازه جلوگیری کرد بسیار مهم می باشد. در نواحی دارای خاک خورنده آسیب دیدگی سازه در مقابل خوردگی بسیار مهم می باشد. استفاده از تکنیک های جدید به منظور کاهش اثرات مضر خوردگی بر سازها در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. استفاده از الیاف پلیمری نظیر الیاف FRP به منظور کاهش اثرات خوردگی بر ساز، در دهه اخیر رو به گسترش می باشد. تاثیر خوردگی بر خاموت های فلزی به علت قطر پایین آنها بیش از آرماتورهای طولی می باشد.

استفاده از این ایده تولید خاموت ها موجب می گردد تا علاوه بر دسترس بودن خاموت ها هزینه تولید آنها نیز نسبت به موارد مشابه خارجی به شدت کاهش یابد.

پست الکترونیک: ahmad.dalvand@gmail.com

تلفن: 09163229574

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved