هسته فناور تیم توسعه با دام

هسته فناور تیم توسعه با دام

ایده محوری: سامانه هوشمند دامداری آسان برای همه

مدیرعامل/مسئول: دکتر مصطفی غفاری دوست

معرفی هسته فناور و محصولات:

ایده محوری این هسته فناور سامانه هوشمند دامداری آسان برای همه می باشد. هدف این ایده در دسترس قرار گرفتن پرورش دام به صورت حرفه ای و با حداقل هزینه برای همه و کمک به معیشت خانواده های روستایی از طریق خرید خدمت و اجاره نگه داری دام به ازای هر رأس می باشد.

با استفاده از اپلیکیشن به صورت گسترده امکان سرمایه گذاری افراد در واحدهای روستایی فراهم می شود.

اجرای این اپلیکیشن می تواند منجر به افزایش ظرفیت تولید دام گردد و باعث کاهش تلفات و افزایش راندمان تولید با توجه به مدیریت حرفه ای پرورش دام خواهد شد. همچنین اقشار مردم می توانند توسط اپلیکیشن فوق دام بخرند.

تلفن: 09120811325

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved