هسته فناور انسکاریوم مرکزی کومش

هسته فناور انسکتاریوم مرکزی کومش

ایده محوری: پرورش انبوه زنبور تریکوگراما

مدیرعامل/مسئول: اعظم جمشیدپور

معرفی هسته فناور و محصولات:

ایده محوری این واحد فناور پرورش انبوه زنبور تریکوگراما می باشد که با استفاده از تیم مختصص به تولید آن پرداخته خواهد شد. تولید زنبورتریکوگراما با استفاده از سوش بومی منطقه که از فعالیت تولیدی و خدماتی می باشد از آن جهت که تولید زنبور تریکوگراما در هر سال موجب اشتغال زایی افراد زیادی به طور مستقیم و غیر مستقیم را فراهم می سازد.

چنین محصول نهایی فرآیند تولید در جهت مبارزه بیولوژیک با آفات کرم گلوگاه انار مورد استفاده قرار می گیرد که گامی موثر در جهت تولید محصولات اورگانیک به منظور تامین امنیت غذایی از ویژگی بارز آن می باشد.

بازار هدف این ایده، باغات انار استان سمنان می باشد.

تلفن: 09100395659

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved