هسته فناور رهنمون

هسته فناور رهنمون

زمینه های فعالیت: استعداد یابی ورزشی، پرورش استعداد ورزشی

ایده محوری: پایش و آنالیز شاخص های استعداد ورزشی در کودکان

مدیرعامل هسته فناور: دکتر محسن ابراهیمی

معرفی هسته فناور و محصولات:

در مدارس به صورت مداوم استعدادیابی تحصیلی صورت می گیرد تا دانش آموزان به سمت هدایت تحصیلی درست خود هدایت شوند اما با وجود این که استعداد ورزشی به دلیل آینده درخشان مالی، اجتماعی و شغلی اهمیت زیادی دارد کمتر به آن پرداخته است. اهمیت یک قهرمان ورزشی کمتر از یک دانشمند برای کشور نیست. ماهیت این ایده خدماتی می باشد.

تمام کودکان 10-12 سال بازار هدف محسوب می شوند. ضمن این که هر ساله تعداد زیادی از کودکان به این سن وارد می شوند، بنابراین بازار هدف پایان نمی پذیرد. در صورت موفقیت این طرح می توان آن را در شهرهای دیگر هم اجرا کرد و در نهایت در سطح ملی اجرا شود.

با اجرای این ایده تمام کودکان 10 الی 12 سال استعداد یابی وزرشی می شوند و به سمت رشته های ورزشی مورد نظر نیز هدایت می شوند. این طرح می تواند در یافتن و پرورش استعداد ورزشی نقش مهمی داشته باشد. در صورت اجرای موفق این کار تا 10 نفر فرصت شغلی ایجاد می شود(اشتغال زائی) ضمن این که آینده شغلی بسیاری از دانش آموزان به سمت ورزش سوق داده می شود.

سایر توانمندی ها:

ارائه برنامه های حرکات اصلاحی و ورزش درمانی به دانش آموزان (در صورت نیاز)

ارائه برنامه های تخصصی و عمومی بدنسازی و تفریحی به دانش آموزان (در صورت نیاز)

علاوه بر یافتن استعداد ورزشی به پرورش این استعداد هم پرداخته می شود.

شماره تماس: 09112200510

پست الکترونیک: p11ebrahimi@gmail.com

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved