هسته فناور پور سال

هسته فناور پور سال

زمینه های فعالیت: موسیقی و IT

ایده محوری: تولید نرم افزارهایی برای کوک، ساز و صدا در دستگاه های ایرانی

مدیرعامل هسته فناور: پوریا سالیانه

معرفی هسته فناور و محصولات:

ایده محوری این هسته فناور  تولید نرم افزارهایی برای کوک، ساز و صدا در دستگاه های ایرانی می باشد.

در این ایده ، نرم افزارهای جدیدی برای موسیقی ساخته خواهد شد که نمونه بومی شده آن وجود ندارد. این نرم افزار ها ماهیتی کاملا ایرانی دارد. این نرم افزار برای تمامی کسانی که در دستگاه های ایرانی ساز می نوازند کاربرد چشمگیری دارد . همچنین برای آهنگسازان سراسر دنیا کاربرد دارد.

شماره تماس: 09036237245

آدرس: سمنان- میدان کوثر- بلوار قائم- بلوار دانشجو- مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved