هسته فناور توسعه سبز

هسته فناور توسعه سبز

ایده محوری: سوز بوک (کتاب سبز)

مسئول واحد فناور: سعید زارع

معرفی واحد فناور و محصولات:

سامانه ای مجازی که برای تسهیل امور دانشجویی در زمینه خرید و فروش و جابه جایی کتب بین دانشجویان تا نیاز آن ها در این زمینه برطرف شود که اهداف سبز و والایی نظیر کاهش قطع درختان و جلوگیری از روند تخریب محیط زیست را دارد. درآمد سامانه از طریق دریافت این حق واسطه گری و عقد قرارداد با سازمان های مرتبط نیز مدنظر است. واسطه گری کتاب فروشی ها را در این زمینه از بین می برد و باعث استفاده دوباره کتب دست دوم می گردد.

پست الکترونیک: Saeedzare638@gmail.com

تلفن: 09194304540

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved